Cán bộ, công chức, viên chức có được thành lập công ty không?

Cập nhật:

Cán bộ, công chức, viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, không có quyền mở công ty theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh (trừ các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.)

 

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!