Trình tự đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm ở Hải Dương

Cập nhật:

Chủ lô hàng, mặt hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tới cơ quan kiểm tra để tiến hàng kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu đối với từng phương thức kiểm tra là khác nhau và trình tự kiểm tra nhập khẩu cũng khác nhau theo từng phương thức kiểm tra.

1. Trình tự kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra giảm

- Khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng kí kiểm tra

- Cơ quan hải có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra giảm trong vòng 01 (một) năm để kiểm tra hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông quan hàng hóa. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu.

2. Trình tự kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra thông thường

- Trước hoặc khi hàng về đến cửa khẩu, chủ hàng nộp hồ sơ đăng kí kiểm tra đến cơ quan kiểm tra nhà nước hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ra thông báo thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo Mu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu

- Chủ hàng có trách nhiệm nộp Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra chặt

- Trước hoặc khi hàng về đến cửa khẩu, chủ hàng nộp hồ sơ đăng kí kiểm tra đến cơ quan kiểm tra nhà nước hoặc Cng thông tin một cửa quốc gia 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo yêu cầu và ra thông báo thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo Mu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu

- Chủ hàng có trách nhiệm nộp Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

4. Trường hợp ra Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu, cơ quan kiểm tra nhà nước quyết định các biện pháp xử lý và báo cáo kết quả xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu với Bộ quản lý chuyên ngành.

 

Trên đây là giới thiệu của HD Luật về đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm. Khách hàng vui lòng liên hệ với HD Luật để được tư vấn cụ thể về thủ tục.

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách !